Spretnost uravnavanja poslovnega izida

Mar 09, 2019
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Ko govorimo o optimizaciji poslovnega rezultata, v mislih nikakor nimamo samo zniževanja davčne osnove, ki naj pripomore k zniževanju plačila davkov. Celo pogostejša je obratna situacija, ko poslovni rezultat ni »dovolj dober« in bi ga bilo treba »olepšati, če naj zadosti določenim pogojem poslovnih partnerjev in financerjev.

 

Davčne olajšave

Za zniževanje davčne obveznosti ZDDPO-2 predvideva nekaj davčnih olajšav, ki jih podjetja s koristjo izkoriščajo. Najenostavneje razumljiva in najpogosteje uporabljena je davčna olajšava za investiranje. Zavezanec lahko uveljavlja znižanje davčne osnove v višini 40 % investiranega zneska v opremo in v neopredmetena sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.

Predvsem olajšava za vlaganja v raziskave in razvoj pa v zadnjih letih buri duhove, saj morajo podjetja dosledno voditi in razmejevati stroške, vezane na razvoj. Nekatera so kljub stalni razvojni dejavnosti v podjetju zaradi nerazumevanja in kompleksnosti opustila uveljavljanje teh olajšav. Tukaj svetujem sodelovanje s kompetentnim davčnim svetovalcem, ki bo v podjetju pomagal zastaviti dejavnosti in evidentiranje, da bo možno uveljavljanje te olajšave. Vendarle gre za olajšavo v višini 100 % investiranega zneska.

Navedene davčne olajšave življenje olajšajo predvsem kapitalsko intenzivnim podjetjem, ki veliko denarja namenjajo raziskavam in razvoju ter imajo ob tem tudi visoke materialne investicije. Storitvena podjetja praviloma nimajo visokih investicij, pa tudi raziskovanja je bistveno manj, zato pogosteje uporabijo davčne olajšave za donacije v dovoljenem znesku ter za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje zaposlenih in olajšav za zaposlovanje.

 

Rezervacije

Davčno osnovo v podjetjih poleg davčnih olajšav v skladu z računovodskimi usmeritvami in računovodskimi standardi lahko znižujemo tudi drugače, vendar še vedno v skladu z zakonodajo.

Podjetja za dogodke, ki so se zgodili v preteklosti, obveznost za njih pa bo nastala v nedoločeni prihodnosti, oblikujejo rezervacije. Takšni dogodki so npr.:

  • izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnin,
  • pričakovane izgube, ki naj bi nastale zaradi kočljivih pogodb,
  • pričakovana reorganizacija in
  • dana jamstva.

 

Pri vseh obveznost obstaja zaradi v preteklosti nastalih dogodkov, obveznost pa bo z več kot 50-odstotno verjetnostjo nastala v prihodnosti.

V praksi to pomeni, da najprej v internem aktu opredelite usmeritve, kako boste pripoznavali in odpravljali rezervacije, potem s pomočjo aktuarja (matematika, ki se ukvarja z verjetnostmi in obvladovanjem tveganj) ali na podlagi internih dokaznih izračunov vsako leto določite znesek, ki ga velja pripisati tem možnim prihodnjim odhodkom in ga prikažete kot pasivno časovno razmejitev v bilanci stanja. V davčnem smislu je takšna rezervacija v 50 % davčno priznan odhodek v letu, ko ste jo pripoznali (knjigovodsko evidentirali) in 50 %, ko dejansko nastane. Da bi preprečili dvom pri davčnem organu, je treba biti pri pripoznavanju in odpravljanju rezervacij konsistenten. Zgolj občasna uporaba »po potrebi« FURSU ne bo všeč. Največji davčni učinek pa bo podjetje vendarle doseglo v prvem letu uporabe, ko bo prvič pripoznalo rezervacije.

 

Odloženi stroški

Odloženi stroški oziroma odloženi odhodki ob svojem nastanku še ne bremenijo dejavnosti in še ne vplivajo na poslovni izid. Praktično to pomeni, da je podjetju nastal npr. strošek dela, storitev in materiala za razvoj izdelka ali storitve, ki pa ga še ne prodajamo. Takšen strošek usredstvimo kot del neopredmetenih sredstev, in sicer v dolgoročno odloženih stroških razvoja. Odhodek pripoznamo v poslovnem izidu v obdobju, ko začnemo iz tega naslova oblikovati tudi prihodke (koristi). Na ta način boste z odlogom stroškov razbremenili poslovanje in posledično prikazali višji poslovni izid. Pri tem velja biti pozoren, saj od leta 2016 dolgoročno odloženi stroški razvoja znižujejo bilančni dobiček in s tem višino razpolaganja lastnikov z dobičkom.

 

Odloženi prihodki

Odloženi prihodki nastajajo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi veljale kot dobljeni predujmi. V praksi bi to pomenilo, da s kupcem sklenete pogodbo, ki predvideva delno plačilo ob sklenitvi pogodbe, datum začetka opravljanja storitve pa je odložen.

Med odložene prihodke se uvrščajo tudi državne podpore in donacije, prejete za pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov. Le-te lahko prejmemo v enem znesku, namenjene pa so koriščenju v daljšem časovnem obdobju.

 

Nezaračunani prihodki

Nezaračunani prihodki se pojavijo, če se v poslovnem izidu utemeljeno upoštevajo tudi prihodki, za katere do takrat še ni bilo prejeto plačilo in ki jih tudi ni bilo mogoče zaračunati. V praksi so to velikokrat prihodki iz zahtevkov za subvencije, dotacije, regrese, ko ima podjetje pravico do subvencije določenih stroškov, ki so v poslovnem letu nastali, ni pa še izpolnjen kakšen formalni pogoj za nakazilo zneska povračila. Drug praktični primer bi bila pogodba, ki predvideva izvajanje storitev v letu 1 in letu 2, plačilo pa je predvideno ob zaključku sodelovanja. Del pričakovanih prihodkov bi tako morali evidentirati že v letu 1.

 

Vpliv na finančne kazalnike

Vsako zmanjšanje ali povečanje prihodkov ali stroškov poslovne narave v izkazu poslovnega izida vpliva na EBITDA in nanj vezane kazalnike tveganja in uspešnosti (koeficient neto zadolženost, % donosnosti poslovanja ipd.).


Opozoriti pa je treba, da uporaba predstavljenih mehanizmov zgolj iz »trenutne potrebe« ni priporočljiva. Za uporabo sta potrebni kakovostna argumentacija in skladnost z internimi računovodskimi usmeritvami.

POVEČUJEJO POSLOVNI IZID IN/ALI DAVČNI IZIDZNIŽUJEJO POSLOVNI IN/ALI DAVČNI IZID
Odloženi stroškiVnaprej vračunani stroški (rezervacije)
Nezaračunani prihodkiOdloženi prihodki
Davčne olajšave

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto