Izzivi na področju prenosov podjetij v Sloveniji

Maj 14, 2019
3 min branje

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Revija Direktor objavlja tudi tiskane
članke, ki so dostopni našim naročnikom.

Nekaj zanimivih ugotovitev:
  • v letu 2017 je bilo v Sloveniji 122.618 podjetij oz. za 1.440 manj kot v predhodnem letu in kar za 3,4 % manj kot leta 2010;
  • vendar je bilo v teh podjetjih v letu 2017 zaposlenih 22.529 več oseb kot leto prej;
  • največji zaposlovalec so bile predelovalne dejavnosti, sledi pa jim dejavnost trgovine in vzdrževanja ter popravil motornih vozil;
  • 54 % podjetij je bilo statusno pravno gospodarskih družb, 46 % pa samostojnih podjetnikov;
  • dodana vrednost našega gospodarstva je od leta 2010 do 2017 povprečno rasla za 2,5 % letno, dodano vrednost pa so v 63,7 % ustvarila mala in srednja podjetja, le 36,3 % so ustvarila velika podjetja;
  • 40 % prihodkov podjetja ustvarijo s prodajo na tujih trgih, pri čemer je treba poudariti, da več kot 40 % izvoznih prihodkov ustvarijo velika podjetja.

 

V tokratnem observatoriju pa so avtorji posebno pozornost namenili tematiki prenosa podjetij, ki se je v preteklih letih že izkazal kot eden izmed bolj perečih izzivov malih in srednjih podjetij v Slovenji.

 

Poseben izziv podjetij, ustanovljenih na začetku 90. let

Leta »podjetniške revolucije« v Sloveniji (1990–1995), ko je bilo ustanovljeno na tisoče novih podjetij, so bila posledica v letu 1988 sprejete zakonodaje, ki je brez posebnih omejitev omogočala ustanavljanje zasebnih podjetij.

Sklepamo torej lahko, da je podjetje, ustanovljeno na začetku 90-ih, in mu je seveda uspelo preživeti, danes staro vsaj 25 let, podjetnik, ki ga je ustanovil, pa okoli 60 let. Pravočasen in premišljeno zastavljen prenos postaja torej eden izmed ključnih izzivov malih in srednjih podjetij.

Po podatkih Statističnega urada Slovenije je v letu 2016 prenehalo poslovati 8.000 podjetij z vsaj eno osebo. Med siceršnjimi poslovnimi in osebnimi razlogi za prenehanje poslovanja je tudi neustrezna in nepravočasna priprava na prenos, sploh v primerjavi s podjetji iz drugih evropskih držav.

 

Težave in ovire pri prenosu podjetja

Prenos podjetja je kompleksen proces in lahko traja pet do deset let. Pri prenosu podjetja lahko naletimo na več vrst težav, ki jih je treba rešiti, če želimo s prenosom uspeti.

  • Psihološke in čustvene težave – lastniki, ki so podjetje vzpostavili in razvili, se pogosto upirajo odhodu iz podjetja in pripravam na prenos podjetja. Tako se prenos znanja in izkušenj izvede zelo pozno ali pa sploh ne. Zlasti so psihološke in čustvene težave izziv v družinskih podjetjih.
  • Kompleksnost procesa nasledstva – lastniki in menedžerji večinoma niso usposobljeni in nimajo znanj o ravnanju v takšni situaciji, pogosto pa tudi ne vedo, kam naj se obrnejo po nasvet. Nasploh je ta težava večja v nekdanjih socialističnih državah, kjer ni dolgoletnih izkušenj s prenosi podjetij.
  • Davčni in pravni predpisi – nedorečena zakonodaja, neobstoječe rešitve in visoka obdavčitev pogosto preprečujejo kontinuiteto družabništva in statusnih ter lastniških preoblikovanj podjetij, ki so v postopku prenosa pogosto potrebna.
  • Usklajevanje interesov in ustvarjanje zaupanja – med kupci in prodajalci podjetij se mora ustvariti določena stopnja zaupanja in uskladitev preferenc obeh strani. Potencialnemu kupcu ne ustreza nujno podjetje v takšni obliki, vrsti in značilnosti, kot je dosedanjemu lastniku.

 

Načrtovanje prenosov v Sloveniji

Avtorji observatorija so identificirali 14.153 podjetij (družb z omejeno odgovornostjo), ki poslujejo, niso v stečaju ali likvidaciji in so njihovi ustanovitelji v letu 2018 dosegli starost 55 let in več. Od tega je 2/3 moških in 1/3 žensk.

Kar 92 % teh podjetnikov v podjetju poleg lastniške funkcije podjetje tudi vodi, kar kaže na to, da bodo poleg lastniškega prenosa morali urediti tudi prenos vodenja. Visokih 73 % od preučevanih podjetij pa se opredeljuje kot družinska. Pri tem je treba poudariti, da so ravno družinska podjetja najranljivejša pri prenosu vodenja in lastništva, predvsem zaradi čustvene povezanosti družine in podjetja.

 

Vir: Slovenski podjetniški observatorij, 2018

 

63 % jih pripravlja prenos

Po anketi, ki so jo med podjetniki (starejšimi od 55 let) izvedli avtorji observatorija, jih kar 63 % pripravlja prenos podjetja. Pri tem jih 52 % načrtuje tako prenos vodenja kot prenos lastništva, 11 % jih načrtuje samo prenos vodenja, 3 % pa samo prenos (oz. najprej) lastništva.

Posebno pozornost ob branju observatorija pritegne dejstvo, da 2 % vprašanih podjetnikov, starejših od 55 let, meni, da so za načrtovanje prenosa še premladi, 5 % pa jih meni, da posebna priprava ni potrebna. Če bi ta odstotek aplicirali na skupno število podjetij, katerih lastniki so starejši od 55 let, ugotovimo, da tako misli približno 1.000 podjetnikov.
 

4 % jih razmišlja o prodaji

Lastniki podjetij v Sloveniji prodaje podjetja pogosto ne vidijo kot možno strategijo izstopa iz podjetja, čeprav lahko le-ta velikokrat najlepše maksimira njihove cilje pri izstopu. Temu dejstvu, menijo avtorji observatorija, bi podporno okolje moralo nameniti večjo pozornost.
 

Situacija se vendarle izboljšuje

Kljub še vedno relativno visokemu številu podjetnikov, ki bi se morali pripravljati na prenos podjetja, pa se ne, je vendarle zaznati bistvene izboljšave v primerjavi s preteklimi leti. Vedno več »starejših« lastnikov namreč načrtuje in pripravlja prenos, kar gre pripisat tudi mehanizmom ozaveščanja, ki jih izvaja SPIRIT v sodelovanju s podpornim okoljem. Kljub priporočilom Evropske komisije, da naj prenosom podjetij podporno okolje nameni enako pozornost kot ustanavljanju novih podjetij, pa smo še daleč od tega.

DELI:

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter

Novice Revije Direktor

Pridobite brezplačen dostop do najpomembnejših novic, poslanih na vašo e-pošto